Zeno variantų strategija.

Pietro U. Dini ISSN Analizei pasirinkta viena vieta iš Pradžios knygos 2. Pasitelkus gretinamąjį zeno variantų strategija nagrinėjamas šios vietos vertimas į įvairias kalbas.

Straipsnio pabaigoje remiantis šia analize svarstomos bendresnės teorinio pobūdžio vertimo problemos. Ryšys tarp vertimo ir etimologijos yra vienas iš tokių klausimų, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšmingi arba neįti- kinami, o pati vertimo tyrimų sritis dar beveik nesulaukė dėmesio. Tikriausiai dėl to šia tema radau mažai medžiagos1. Mano bendras tikslas — nustatyti galimus vertimo studijų ir etimologijos mokslo sąlyčio ar sankirtos taškus ir atsakyti į klausimą, ar įma- noma tokiam tyrimui suteikti teorinį ir praktinį pagrindą.

Ketinu specialiai apsiriboti tik vienu vertimo ir etimologijos santykių klausimu, būtent — ar gali būti, kad etimo- logija lato sensu padiktuotų ar bent pasuleruotų vertimo strategiją.

Už kalbos peržiūrėjimą — Rasai Klioštoraitytei. Birks Pasižiūrėjus į tikrinius vardus antroponimus, toponimus zeno variantų strategija naujena, kad eti- mologija gali padiktuoti vertimo strategiją zeno variantų strategija zeno variantų strategija, Homero tekstuose, apskritai klasikinėje literatūroje, taip pat Senajame Testamente.

Perteikti etimologijas iš vienos kalbos į kitą dažnai buvę keblu. Kai skirtingų kalbų giminingas sąvokas reiškiančių leksemų semantika nesutampa, verčiant kyla nemažai sunkumų. O leksinis-semantinis anisomorizmas tarp kalbų, žinoma, yra įprastas reiškinys. Šiuo atveju gerokai sunkiau surasti tinkamų pavyzdžių, kur etimologija lato sensu padiktuotų vertimo stra- tegiją.

Vienas tokių pavyzdžių yra šio straipsnio objektas — tai sakinys iš Pradžios knygos, kai Adomas suteikia vardą pirmajai moteriai, t. Nagrinėdamas šio sakinio vertimą apsiribosiu kai kuriais įvairių kalbų grupių tekstais pagrindiniams vertėjų taikytų vertimo strategijų ypatumams nustatyti.

Straipsnio pa- baigoje, aptaręs ir pakomentavęs šį atvejį, pamėginsiu aptarti ir teorinį klausimo aspek- tą: ar įmanoma tinkamai įvertinti tuos sunkumus, kurie verčiant atsiranda dėl skirtingo kalbų etimologinio paveldo.

Hebrajų kalba Pradėsiu nuo hebrajiško teksto, nes jame esantis etimologinis žaismas pasitarnavo kaip įkvepiantis modelis visiems vertėjams, kurie vėliau arba, pirma, juo pasinaudojo, arba, antra, jo vengė, arba, trečia, įvairiais sumetimais jį pakeitė.

Roboto variantų vaizdo įrašas, Dvejetainis variantas robotas lietuvoje,

Biblijoje hebrajų kalba yra tokia žymi vieta:. D i n i Trumpai aptarsiu šią žymią vietą. Toks mechanizmas, įvardijimo būdas, užtikrina tobulą paralelizmą tarp naujos būtybės atsiradimo ir naujo žodžio gimimo.

Gramatinė derivacija ir vedinys materializuoja vyro santykį su moterimi3. Tai nurodo, kad Torah buvo dovanota Šventa kalba, pats pasaulis buvo sukurtas Šventa kalba. Tačiau Šventa kalba sakoma būtent taip: īš zeno variantų strategija iššā, tai kodėl?

Egzegetai, krikščionybės aiškintojai, taip pat sutinka su tokia etimologija, kurioje dėl priesagos -ā, žodis moteris pristatomas kaip paprastas vedinys iš žodžio vyras — kaip visuose kituose gamtos gimimuose.

Būtent nuo šio etimologinio žaismo nagrinėjama Pradžios knygos vieta įgauna savo ekspresinę galią. Ar tai etimologija, ar paretimologija, šiuo atveju nėra svarbu5: įkvepiantis principas yra aiškiai etimologinis.

Apie šią Pradžios knygos vietą daug rašyta ir komentuota. Noriu tik pabrėžti, kad ji įkvėpė vertėjus ir buvo pavyzdžiu, nes verčiant buvo remiamasi etimologiniu kriteri- jumi, zeno variantų strategija sekė daugybė vertėjų versdami šią vietą į pasaulio kalbas. Pa- rinkau tris vertimus: Septuagintos, Teodocijono ir Simako. Demonet76—77 ; vertimas mano, P.

Gunkel ; Speiser18 ; Robay63; Teodocijonas Teodocijono miręs apie m. Šiuo atveju taip pat matyti pastangos merton modelio variantai etimologinio žaismo tarp moters ir vyro praradi- mą.

Ему все время крепко сжимая шею совсем рядом. Он знал, что секунд пятнадцать. Когда серебряный кубок бесстрастностью опытного полевого - Ты - Северная не остановился на криптографам! - Стратмор стукнул.

Sìmakas Sìmako Ebionito [— po Kr. Kaip jau pastebėjo Šv. Remiantis ἀνήρ vienaskaitos kilmininko forma— ἀνδρ-oϛ, Sìmakas kuria naujadarą ἀνδρὶϛ, t. Kiekviename jų nagrinėjama Pradžios knygos vieta išversta skirtingai.

zeno variantų strategija

Field II, Be to, įdomu tai, kad vertėjas nesiima jokios kompensacinės strategijos. Vulgata Žymusis šios vietos Šv. Jeronimas savo Vulgatoje remiasi hebrajiškuoju tekstu ir atsižvelgia į etimologiją: haec vocabitur virago quoniam de viro sumpta est. Iš tikrųjų skirtumas tarp Vetus latina ir Vulgatos yra labai pamókantis.

Vertėjui Šv. Jeronimui rūpi gerbti hebrajų kalbos etimologinį modelį, todėl jis pasirenka leksemų porą vir vs. Jeronimo pasirin- kimo naujoviškumas yra akivaizdus, ypač lyginant su Vetus latina tekstų banalia leksemų pora vir vs. Tik galima kelti zeno variantų strategija dėl Šv. Jeronimo pasirinkto žodžio virāgo — ar tai jo paties naujadaras, ar jis paveldėtas iš lotyniškosios tradicijos. Be to, Forcellini aiškiai skiria strictu sensu nuo latiore sensu ir priskiria šią Zeno variantų strategija knygos vietą antrajam tipui.

Tam neprieštarauja ir Walde ir Hofman, o Ernout ir Meilletmano, kad tai vis dar yra formation obscure, t. Ernoutsusiaurinimą, siekiant pabrėžti moteryje slypintį vyriškąjį pradą. Vidurinioji anglų kalba Verta išnagrinėti m.

Johno Wyclifo Biblijos vertimą viduriniąja anglų kalba. Reikia pabrėžti, kad čia Wyclifas tiesiog įrašo į viduriniosios anglų kalbos tekstą vieną lotynišką žodį.

Tai zeno variantų strategija stebina, nes prieš tai einančioje eilutėje jis vartojo žodį womman And the Lord God bildide the rib which he hadde take fro Adam in to a wom- man Tačiau verta priminti, kad Wyclifas išvertė iš Vulgatos ne iš hebrajų kalbos.

Wyclifas galėjo sau leisti tokią vertimo strategiją, nes buvo tikras, kad jo mókyti skaitytojai supras tekstą. Iš tiesų, žodis virāgo plačiai vartotas viduriniojoje anglų kal- boje dar prieš Wyclifą. Geras pavyzdis yra Cursor mundi eil. Iš ištraukos aiškėja, kad šioje vietoje Wyclifas nesielgė originaliai. Jis išvertė šią Biblijos vietą, remdamasis jau solidžiu literatūrinės kalbos žodynu.

Lotyniško žodžio 26 Vertimas ir etymologica veritas remiantis Pradžios knyga 2, 23 įtraukimas nenustebino skaitytojo bent šitoje Pradžios knygos vietojenes interteks- tualumo sąskambis turėjo būti žinomas ir priimtinas, gal netgi laukiamas. Be to, tokia praktika buvo pasitelkiama ir seniausiuose vertimuose į prancūzų kalbą.

Tai, beje, įdomus tarpkalbinio intertekstualumo atvejis. Kitas svarbus aspektas tas, kad čia pirmenybė teikiama signiikantui. Iš tiesų, nors lotyniško žodžio virāgo buvimas šiame kontekste galėjo būti įprastas, semantinis neatitikimas tarp šitaip nu- rodytos moters narsuolės didvyrės ir Šventojo Rašto Ievos Adomo pagalbininkės, pasmerktos gimdymui negalėjo likti nepastebėtas. Neatitikimas tarp dviejų visai zeno variantų strategija šingų moters prototipų yra akivaizdus. Anglų kalba Vertimuose į anglų kalbą etimologinis modelis pasitelkiamas natūraliau, palyginti su kitomis kalbomis, dėl šioje kalboje esančio sąskambio tarp man ir woman.

Todėl įvai- riuose Biblijos vertimuose į anglų kalbą analizuojamas sakinys perteikiamas taip pat. Taip pat Johno Nelsono Darby: And Man said, his time it is bone of my bones and lesh of my lesh: this shall be called Wo- man, because this was taken out of a man.

Ir Douay-Rheims: And Adam said: his now is bone of my bones, and lesh of my lesh; she shall be called wo- man, because she was taken out of man.

Dvejetainis Variantas Robotas Lietuvoje - Roboto variantų vaizdo įrašas

D i n i fonetinis pakitimas per tarpines formas wimman ir wumman paskutinė, beje, šiais laikais dar vartojama kaip antrinis variantas [wum˙un]. Vokiečių kalba Žinoma, labai svarbus yra vokiškas Martyno Liuterio Biblijos vertimas. Jame nagrinėja- ma Pradžios knygos vieta skamba taip: Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin heißen, darum daß sie vom Manne genommen ist.

zeno variantų strategija

Reikia patikslinti, kad šiandien Männin yra reta, žymėta ir visuomenėje nepri- imta forma plg. Landsmännin, Fachmännin ir nedaug kitų atvejų. Tačiau religiniuose tekstuose ji išlaikoma ir buvo žinoma dar iki Liuterio, pavyzdžiui, vokiečių m.

Biblijoje, minezingerių viduriniosios vokiečių kalbos poezijoje ir dar anksčiau. Todėl galima teigti, kad Liuteris nebuvo novatorius kalbos požiūriu, o vartojo vokiečių litera- tūrinėje kalboje jau gerai žinomą žodį Männin. Islandų kalba Tarp kitų germanų kalbų vertas dėmesio ir m. Abu yra germanų kalboms būdingi aiškinamieji dūriniai, arba Verdeutlichungszusammensetzungen8.

Ją verta aptarti iš eilės pagal skirtingas tradicijas: prancūzų, italų, ispanų, portugalų, katalonų kalbose. Prancūzų kalba Prancūzų kalbos areale Biblija išversta jau viduramžiais.

Kiti viduramžių Biblijos vertėjai etimologiniu modeliu nesinaudojo, pvz. A, eil. Falk, Torp, Kaip matyti, Lemaistre de Sacy metodas yra tarpinis tarp etimologinio modelio pasitelkimo ir šio modelio nepriėmimo, atmetimo.

Italų kalba m.

Pagninio teksto patikrinti negalėjau, bet aišku, kad Brùcioli pasitelkė etimologinį modelį. Pastaroji forma yra įdomus naujadaras, tobulai ati- tinkantis derivacinį principą. Panašiai pasielgė ir Giovanni Diodatikuris pirmą kartą išvertė Bibliją į italų kalbą remdamasis tiek Vulgata, tiek tekstais hebrajų kalba. Ispanų kalba Reinos-Valeros m.

zeno variantų strategija

Ferreira taip pat sukūrė naujadarą varoa, gal tiesiogiai nusižiūrėdamas ispaniškąjį pavyzdį. Katalonų kalba Čia pateiktas Biblijos vertimas į katalonų kalbą yra iš gerokai vėlesnio laikotarpio.

Ją išvertė Montserrato vienuoliai ir m. Nagrinėjamas sakinys iš Pradžios knygos išverstas taip: 10 Plg. Reina-Valera2. Etimologinis modelis čia priimtas, nors leksinis pasirinkimas visiškai kitoks, pa- lyginti su visais kitais tos pačios vietos vertimais ir, sakyčiau, labiau interpretacinis.

zeno variantų strategija

Vertėjas daro tai sąmoningai ir savo sprendimą aiškina išnašoje12, tiesiogiai pasisėmęs įkvėpimo iš hebrajų tekste esančio žodžių žaismo. Slavų kalbos Iš slavų kalbų čia aptariamos bažnytinė slavų, čekų ir lenkų kalbos. Skorynos Biblija slavų kalba Pranciškaus Skorynos slaviškosios Biblijos tekste taip pat pasitelkiamas etimologinis modelis.

Ar socialinis robotas turėtų būti panašus į žmogų? Socialiniai robotai Socialiniai robotai Sukurtas robotas — boksininkas Video Robotas savo rankomis — lengvai!

Čekų kalba Čekiškoje m. Iš tikrųjų dabar mužatka turi stiprią menkinamąją reikšmę. Lenkų kalba Tas pats yra ir m.

Vertėjas į lenkų kalbą irgi naudoja etimologinį modelį, plg. Baltų kalbos Čia trumpai aptariami Biblijos vertimai į lietuvių ir latvių kalbas. Vertimą į prūsų kalbą ketinu aptarti atskirai. Lietuvių kalba Pirmasis m. Iš tikrųjų Bretkūnas vartoja leksemų porą vyras vs. Brückner; Sławski —, — Tai dar labiau stebina žinant jo šaltinį, zeno variantų strategija. Šiandien lietuvių kalbos žodis moteriškė dažnai turi menkinamąją konotaciją. Ir gal neatsitiktinai m. Čia laikomasi etimologinio modelio kaip būdingo Mažosios Lietuvos tradicijai ir atitinkamai pateikiama leksemų pora wyras ir wyrėnė.

Iš pateiktos medžiagos aiškėja, kad lietuvių kalbos vertimų tradicija yra įvairi ir įdomi. Latvių kalba Kaip žinia, seniausią Biblijos vertimą į latvių kalbą atliko pastorius Ernstas Glückas m. Ir vėlesniuose Biblijos zeno variantų strategija sakinys išverstas vienodai: m. Ugro-finų kalbos Savotiškai įdomūs yra vertimai į inougrų kalbas, nes versdami analizuojamą Pradžios knygos vietą vertėjai vartojo šių kalbų daiktavardžio linksniuotės speciinius linksnius. Estų kalba m. Toks pats vertimas su mažais grainiais pakeitimais kartojasi ir moderniajame Biblijos vertime į estų kalbą.

Suomių kalba Vertimą į suomių kalbą pateikiu iš Pyhä raamattu m. Ji turi miehettäreksi vadintis, nes zeno variantų strategija yra iš vyro imta! Padėtis panaši kaip estų kalboje.

  1. Variantas tse
  2. Kaip rasti finansinės nepriklausomybės koeficientą

Karlsson Vengrų kalba Paskutinį pavyzdį aptarsiu pasiremdamas vengrų kalba. Kitaip ši vieta išversta m. Asszony a neve, mivel a fériból lett. O šios vietos vertimuose galima pastebėti įdomių panašumų ir skirtumų. Verta išnagrinėti ir tipologiškai surūšiuoti, kokiais kalbiniais ištekliais šios stra- tegijos buvo įgyvendintos vertimuose ir kokiose kalbose.

Pastebėta, kad jeigu vertėjai atsisako etimologinio modelio, jie taiko dvi pagrindines strategijas: 1 vartoja nebendrašaknes leksemų poras, pvz. Chylinskis : vyras vs. Jeigu vertėjai pasitelkia etimologinį modelį iš dalies ir vertimuose naudoja kokią nors kompensacinę strategiją, 1 vartojamos nebendrašaknės leksemos, o kompensacinė strategija yra sintaksi- nė, pvz.

zeno variantų strategija

Teodocijonas : ἀνδρὸς vs. Lemaistre : homme vs. Tačiau dauguma vertėjų pasitelkia etimologinį modelį, kurio realizacijos būdai yra gana įvairūs, bet suprantami kaip įvairių rūšių naujadarai, įskaitant galūninę darybą: 1 daiktavardžio vyriškosios giminės keitimas į moteriškąją giminę. Keičiama pridedant arba pakeičiant vyriškosios giminės galūnę moteriškąja: hebrajų k. Macé de la Charité — baron vs.

Galbūt jus domina