Aš jus išmokysiu prekiauti tūriais

Pk 31 pdf - Å v. Pijaus X brolija

Aš jus išmokysiu prekiauti tūriais

Metai, į kuriuos dabar galime pažvelgti atsigręžę, buvo pažymėti tokių įvykių kaip karas Gruzijoje ir finansų krizė, jau apėmusi visą pasaulį.

Atrodo, lyg būtų vykdomas scenarijus, kaip turėtų gyventi visiškai nuo Dievo ir jo įsakymų emancipuota žmonija, vedama vien turto, galios ir geidulių troškimo.

Aš jus išmokysiu prekiauti tūriais

Egzistuoja sąjungos ir lobistinės jėgos, kurios iš tiesų lemia tokią įvykių eigą, o didžioji žmonių masė tiki melu, taip dažnai jiems pateikiamu žiniasklaidos. Tačiau kaip ir anuometinė, taip ir dabartinė epocha, bandydama kurti pasaulio tvarką be Dievo, patirs pralaimėjimą.

Bibliniai pavyzdžiai mums taip pat rodo, kad tiems, kurie tokiais laikais nori likti ištikimi Dievui, tenka sunkesnė našta nei ramybės metu.

Kaip Nojus ir Dievo tarnai, nedalyvavę statant bokštą, turėjo saugoti savo ištikimybę didvyriškai atsilaikydami prieš likusiųjų patyčias ir niekinimus, taip ir šiandien iš krikščionių reikalaujama daugiau ištikimybės, daugiau tikėjimo, daugiau uolumo ir dorybių, nei tais laikais, kurie buvo signalo indikatoriaus strategijos krikščioniška dvasia.

Aš jus išmokysiu prekiauti tūriais

Todėl mes, suvokdami savo silpnumą, turime kasdien sąmoningai kovoti, remdamiesi maldos ir ypač kasdienio Rožančiaus, taip pat dažno Atgailos ir Altoriaus sakramentų priėmimo galia. Kad toks esamos padėties įvertinimas teisingas, rodo Marijos žodžiai La Salete, Lurde ir Fatimoje, taip pat aiškūs popiežių žodžiai apie masoneriją ir šių laikų paklydimus.

Aš jus išmokysiu prekiauti tūriais

Apie tai jūs galėjote paskaityti daugelyje šio žurnalo straipsnių. Tačiau mes informuosime Jus apie mūsų veiklą mažesniu informaciniu biuleteniu ir stengsimės išleisti daugiau mažesnės apimties leidinių.

Aš jus išmokysiu prekiauti tūriais

Žurnalo prenumeruotojams mes grąžinsime mokestį už neišėjusius numerius.

Galbūt jus domina